پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
مشخصات اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ردیف


نام و نام خانوادگی


رشته


مرتبه علمی


تلفن مستقیم


داخلی


عکس


cv

   
  

 

1

 

مهدی رضایی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

دانشیار

 

42223104

 

119

 

cv

 

2

سید محمد دشتی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

192

cv

 

3

 

سید هاشم خاتمی

 

فرهنگ و زبانهای باستانی

 

مربی

 

150

 

cv

 

 

4

 

سید محتشم محمدی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

152

 

cv

 

 

5

 

فرهاد براتی

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

 

152

 

cv

 

 

6

 

زیبا قلاوندی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

cv

 

 

7

 

علیرضا علیزاده

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

 

cv

 

 

8

 

میثم حاجی پور

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

184

 

cv

 

 

9

 

مرضیه صادق زاده

 

روانشناسی تربیتی

 

استادیار

 

107

 

cv

 

 

10

 

مسلم عباسی

 

روانشناسی عمومی

 

استادیار

 

42220618

 

cv

 

 

11

 

علیرضا عظیم پور

 

روانشناسی

 

استادیار

 

135

 

cv

 

 

12

 

لیلا شاملی

 

روانشناسی بالینی

 

استادیار

 

183

 

cv

 

 

13

 

نظام الدین قاسمی

 

روانشناسی

 

استادیار

 

cv

 

 

14

 

پریسا عبدالرضاپور

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

cv

 

15

یحیی گردانی

زبان انگلیسی

استادیار

42229565

191

cv

 

16

 

علیرضا راستی

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

168

 

cv

 

 

17

 

یاسر خواجوی 

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

cv

 

18

نسیمه نوحی      

 

زبان انگلیسی

استادیار

cv