پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
Enter Title

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته

 

مرتبه علمی

 

تلفن مستقیم

 

داخلی

 

عکس

 

cv

 

 

1

 

علیرضا دهقان

 

فناوری اطلاعات

 

مربی

 

131

 

cv

 


 

2

 

علیرضا بدیع

 

فناوری اطلاعات

 

مربی

 

185

 

cv

 

 

3

 

پرهام ارجمند

 

فناوری اطلاعات

 

مربی

 

195

 

cv

 

 

4

 

سیروس بهرامی

 

برق و الکترونیک

 

استادیار

 

146

 

cv

 

5

ایمان لرزاده

برق و الکترونیک

استادیار

cv

6

مهدی منعمی

برق و الکترونیک

استادیار

cv

 

7

 

محسن شعبانیان

 

برق و الکترونیک

 

مربی

 

cv

 

 

8

 

حمید رضا قوهستانی

 

برق و الکترونیک

 

مربی

 

cv

 

 

9

 

رسول بلاغی

 

شهرسازی

 

مربی

 

168

 

cv

 

 

10

 

ابوذر خسروی

 

شهرسازی

 

استادیار

 

42212305

 

157

 

cv

 

 

11

 

محمد اکبری

 

شهرسازی

 

مربی

 

136

 

cv