پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
Enter Title

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن مستقیم

داخلی

عکس

cv

عکس

1

علی مجیدی نیا

ریاضی محض - جبر

استادیار

cv

2

مهدی عسکری

فیزیک

استادیار

cv

3

احسان منبری

فیزیک

استادیار

121

cv

4

صحابه هاشمی

فیزیک

استادیار

cv

5

سعید فلاحی

ریاضی کاربردی- تحقیق

استادیار

cv

6

ابراهیم اژدری

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

استادیار

cv

7

علی غفارپناه

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

استادیار

149

cv

8

محمد رضا پورکریمی

فیزیک

استادیار

cv

9

محمد رضا تقدسی

فیزیک

استادیار

166

cv

10

بهروز خسروپور

فیزیک

استادیار

cv

11

حسین مهدویان راد

ریاضی محض - آنالیز ریاضی

استادیار

176

cv

12

امیراحمد نیری

سیستم های پیچیده تطبیقی

مربی

145

cv

13

عبدالحمید جهانگیری

محاسبات عددی

مربی

cv