پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
Enter Title

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن مستقیم

داخلی

عکس

cv

 

1

 

علی مجیدی نیا

 

ریاضی محض - جبر

 

استادیار

 

42222304

 

172

 

cv

 

 

2

 

مهدی عسکری

 

فیزیک

 

استادیار

 

 

135

 

cv

 

3

احسان منبری

فیزیک

استادیار

 

121

 

cv

 

4

 

صحابه هاشمی

 

فیزیک

 

استادیار

   

 

cv

 

 

5

 

سعید فلاحی

 

ریاضی کاربردی- تحقیق

 

استادیار

   

 

cv

 

 

6

 

ابراهیم اژدری

 

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 

استادیار

 

 

176

 

cv

 

 

 

7

 

علی غفارپناه

 

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

 

استادیار

 

42221205

 

149

 

cv

 

 

8

 

محمد رضا پورکریمی

 

فیزیک

 

استادیار

 

 

121

 

cv

 

 

9

 

محمد رضا تقدسی

 

فیزیک

 

استادیار

 

 

166

 

cv

 

 

10

 

بهروز خسروپور

 

فیزیک

 

استادیار

   

 

cv

 

11

حسین مهدویان راد

ریاضی محض - آنالیز ریاضی

استادیار

 

 

 

cv

 

12

 

امیراحمد نیری

 

سیستم های پیچیده تطبیقی

 

مربی

 

 

145

 

cv

 

13

عبدالحمید جهانگیری

محاسبات عددی

مربی

     

cv