جمعه ، 28 تير ، 1398
حداقل
گروه آموزش های آزاد و مجازی

نام: یاسر

نام خانوادگی: خواجوی

سمت: رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی                                                                                              

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس

پست الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ