چهارشنبه ، 29 آبان ، 1398
حداقل
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام:محسن

نام خانوادگی:شعبانیان

سمت:رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت                                                                                         

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:

پست الکترونیکی:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ