شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام : احمدرضا

نام خانوادگی: صنعتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

سمت: کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                           
شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 181

پست الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                   

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 186

پست الکترونیکی:  

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان