دوشنبه ، 20 اردیبهشت ، 1400
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/44
2ابراهیماژدریعلوم پایهاستادیار مدیر گروه علوم پایه (ریاضیات و کاربردها - فیزیک)CVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/235
3عليبديعفنی و مهندسیمربی185مدیر گروه کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر)CVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/45
4فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه ادبیاتCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/26
5رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی136عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/39
6سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146رییس دفتر ارتباط با صنعتCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/257
7محمدرضاپورکریمیعلوم پایهاستادیار145مدیریت امور پژوهشی و فناوریCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/248
8محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166عضو هیأت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/249
10سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی سرپرست معاونت دانشجوییCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/28
11بهروزخسروپورعلوم پایهاستادیار157سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/251
12ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/252
13یاسرخواجویادبیات و علوم انسانیاستادیار131سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/525
14سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/29
15عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی عضو هیأت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/46
16علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168معاون فرهنگی و اجتماعیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/403
17مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119عضو هیئت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/30
18لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار مشاور اجرایی ـ رئیس حوزه ریاست ـ مدیر گروه روانشناسیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/237
19محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیأت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/34
20مرضیهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/826
21مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمانCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/138
22پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیئت علمیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/255
23مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/48
24عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/37
25عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/43
26علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/236
27سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/233
28نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/253
29زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/31
30حميدرضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/35
31اسماعیلكاظمیعلوم پایهاستادیار عضو هیأت علمی  https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/827
32یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار رئیس گروه آموزش‌های و مجازیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/234
33ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار عضو هیأت علمیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/593
34علیمجیدی نیاعلوم پایهاستادیار107رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/825
35سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/32
36احسانمنبريعلوم پایه  سرپرست معاونت اداری و مالیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/49
37مهدیمنعمیفنی و مهندسیاستادیار مدیر گروه برق الکترونیک و علوم مهندسیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/523
38حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176عضو هیات علمیCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/256
39نسیمهنوحیادبیات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش آموزش زبان انگلیسی / مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانوادهCV https://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/524
40امير احمدنيريعلوم پایهمربی145عضو هیأت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/42
41صحابههاشميعلوم پایهاستادیار عضو هیئت علمیCVhttps://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/51

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان